Rekrutacja

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych z:

egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 pkt
ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum przeliczonych na punkty maksymalnie 72 pkt
innych osiągnięć kandydata maksymalnie 28 pkt (świadectwo z wyróżnieniem i udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym sportach oraz ocena z zachowania)

Przeliczanie punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Ocena j. polski, matematyka Przedmioty wyznaczone przez I LO (zależne od klasy, do której ubiega się kandydat)
celujący 18+18 18+18
bardzo dobry 17+17 17+17
dobry 14+14 14+14
dostateczny 8+8 8+8
dopuszczający 2+2 2+2

Punktowane przedmioty do poszczególnych klas:

klasa I a / matematyczno – fizyczno – informatyczna
przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, informatyka lub fizyka
przedmioty uzupełniające: analiza matematyczna, grafika 3D z elementami druku przestrzennego, konteksty kulturowe

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami technicznymi, takimi jak: elektronika, energetyka, telekomunikacja, informatyka, fizyka czy ekonomia, klasa matematyczno – fizyczno – informatyczna umożliwi Ci najlepsze przygotowanie się do studiów. Biorąc udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań, a także w ciekawych projektach e-learningowych, będziesz świadomie rozwijał swoje zainteresowania naukami ścisłymi. Przedmioty uzupełniające, czyli analiza matematyczna oraz grafika 3D z elementami druku przestrzennego, poszerzą Twoją wiedzę i znacznie ułatwią Ci dobre funkcjonowanie na studiach.

język polski, matematyka,
język angielski,
informatyka

klasa I b / językowa
przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geografia,
przedmioty uzupełniające: język angielski w turystyce, konteksty kulturowe. Jeśli języki obce – angielski i niemiecki – są Twoją pasją, chcesz się ich uczyć w zakresie rozszerzonym, a dodatkowo lubisz zdobywać wiedzę o kulturze, historii i geografii krajów anglo – i niemieckojęzycznych, to klasa językowa jest profilem dla Ciebie. Możliwość realizacji pozaszkolnych zainteresowań stwarzają liczne projekty, m.in.: polsko – niemiecka wymiana uczniowska, międzynarodowy program Enter Your Future, warsztaty językowe, projekcje filmów w językach obcych czy tworzenie lingwistycznych spektakli teatralnych. Atutem tego profilu jest przedmiot uzupełniający język angielski w turystyce. Program klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach filologicznych, lingwistycznych,kulturoznawstwie, dziennikarstwie czy turystyce międzynarodowej. Nowością od września 2015 r. jest nauka języka chińskiego dla chętnych uczniów, w ramach dodatkowych zajęć szkolnych, prowadzonych przez lektora chińskiego z Ansham University, przy współpracy z WSIiZ w Rzeszowie. Jest to oferta dla uczniów rozważających studia na kierunku filologia angielska ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim. Od marca 2015 r. WSIiZ objęła patronatem klasę o profilu językowym, oferując cykl lekcji z języka angielskiego oraz udział w wykładach i naukowych, organizowanych przez uczelnię, jak również możliwość zdawania egzaminów TELC. Dla chętnych uczniów będą prowadzone, w ramach zajęć nadobowiązkowych, nieodpłatne zajęcia z łaciny.
język polski,
matematyka,  język angielski,
II język obcy

klasa I c / matematyczno – biologiczno – chemiczna
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka gdzie biologia i chemia realizowane są w podziale na grupy,
przedmioty uzupełniające: język angielski w medycynie, konteksty kulturowe

Jeśli Twoim marzeniem są studia medyczne, biochemia, biotechnologia, biologia, ekologia czy psychologia, wybierz klasę biologiczno – chemiczno – matematyczną, w której realizowane są rozszerzone programy nauczania z biologii, chemii i matematyki. Biorąc pod uwagę perspektywy pracy przyszłych absolwentów poza granicami kraju, wprowadzamy przedmiot uzupełniający: język angielski w medycynie. Rozszerzenie z matematyki stanowi dopełnienie przedmiotów przyrodniczych i wynika z zasad rekrutacji na najczęściej wybierane kierunki medyczne.

język polski, matematyka, chemia,
biologia

klasa I d / humanistyczno – dziennikarska
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
przedmioty uzupełniające: podstawy dziennikarstwa, konteksty kulturowe

Jeśli myślisz o studiach: filologicznych, historycznych, prawniczych, dziennikarskich, socjologicznych, o europeistyce lub innych kierunkach humanistycznych, wybierz klasę humanistyczno – dziennikarską. Realizowane są w niej rozszerzone programy nauczania z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie uczęszczający do tej klasy od lat odnoszą sukcesy w ogólnopolskich i wojewódzkich olimpiadach oraz konkursach z przedmiotów humanistycznych, zdobywając indeksy na wybrane kierunki studiów. Przedmiotowe koła zainteresowań umożliwią Ci pogłębienie wiedzy humanistycznej zdobytej na lekcjach, jak również pomogą Ci przygotować się do matury na poziomach: podstawowym oraz rozszerzonym. Przedmioty uzupełniające: konteksty kulturowe i podstawy dziennikarstwa rozwiną Twoje umiejętności w zakresie tworzenia własnych tekstów, a także humanistyczną wrażliwość oraz potrzebę świadomego obcowania z dziełami kultury.

język polski, matematyka, historia,      wiedza o społeczeństwie

klasa I e / prawniczo – biznesowa
przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie,
przedmioty uzupełniające: język angielski w biznesie, konteksty kulturowe

Jeśli masz naturę humanisty, który w szybko zmieniającym się świecie, stawiającym coraz to nowe wyzwania chce znaleźć miejsce dla siebie, to klasa prawniczo – biznesowa jest z pewnością właściwym wyborem. Dzięki przedmiotom rozszerzonym: historii oraz wiedzy o społeczeństwie, zrozumiesz ważne procesy historyczne i społeczne. Profil ukierunkowany jest na przygotowanie do studiów z zarządzania, prawa, analityki społecznej, logistyki czy bezpieczeństwa wewnętrznego. Przedmiot uzupełniający język angielski w biznesie poszerzy Twoje umiejętności językowe i przybliży, jak wygląda funkcjonowanie w międzynarodowym miejscu pracy.

język polski, matematyka, język angielski, wiedza
o społeczeństwie

klasa I f / matematyczno – geograficzna
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski,
przedmioty uzupełniające: analiza matematyczna, geodezja i geofizyka w geografii, konteksty kulturowe

Jeśli planujesz studiować na kierunkach politechnicznych bądź wybierzesz: ekonomię, geologię, geofizykę lub inne kierunki przyrodnicze, klasa matematyczno – geograficzna będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. Przygotujemy Cię do matury na poziomie rozszerzonym z: matematyki, geografii i języka angielskiego. U nas spotkasz się z ciekawymi wyzwaniami turystycznymi i będziesz miał okazję w praktyce, na zajęciach w terenie, w ramach przedmiotu geodezja i geofizyka w geografii, utrwalić wiedzę z nauk o Ziemi. Analiza matematyczna w klasie trzeciej pomoże uniknąć przykrych niespodzianek na pierwszym roku studiów politechnicznych, a konteksty kulturowe przygotują Cię do matury ustnej z j. polskiego.

język polski, matematyka,
język angielski,

geografia

klasa I g / biologiczno – chemiczna z językiem angielskim
przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia, gdzie biologia i chemia realizowane są w podziale na grupy,
przedmioty uzupełniające: konteksty kulturowe, język angielski w medycynie

Jeśli bierzesz pod uwagę studia na kierunkach przyrodniczych, medycznych poza granicami naszego kraju, gdzie językiem wykładowym jest j. angielski, wtedy idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie wybór tego profilu. Opanowanie języka w stopniu rozszerzonym pozwoli Ci na pełne uczestnictwo w zajęciach i wykładach prowadzonych w języku obcym.

język polski,
matematyka, język angielski, biologia

 

PROFIL

ROZSZERZENIA

KLASA

I

II

III

klasa I A matematyczno-fizyczno-informatyczna

język angielski

matematyka

fizyka

informatyka

3

5

1

1

6

7

6

5

5

6

5

5

PRZEDMIOTY DODATKOWE

     

analiza matematyczna

konteksty kulturowe

 grafika 3D

1

1

1

klasa I B językowa

język angielski

język niemiecki

geografia

3

3

1

7

6

4

6

6

4

PRZEDMIOTY DODATKOWE

 

 

 

j. angielski w turystyce

konteksty kulturowe

 

1

1

klasa I C matematyczno-biologiczno-chemiczna

matematyka

biologia

chemia

4

1

1

6

5

5

6

3

3

PRZEDMIOTY DODATKOWE

 

 

 

j. angielski w medycynie

konteksty kulturowe

 

1

1

klasa I D  humanistyczno-dziennikarska

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

5

2

1

8

5

3

7

4

3

PRZEDMIOTY DODATKOWE

 

 

 

podstawy dziennikarstwa

konteksty kulturowe

 

1

1

1

klasa I E prawniczo-biznesowa

język angielski

historia

wiedza o społeczeństwie

4

2

1

5

5

4

6

4

3

PRZEDMIOTY DODATKOWE

 

 

 

język angielski w biznesie

konteksty kulturowe

 

1

1

klasa I F matematyczno-geograficzna

matematyka

geografia

j. angielski

5

1

3

7

5

6

6

5

5

PRZEDMIOTY DODATKOWE

 

 

 

analiza matematyczna

geodezja i geofizyka
w geografii

konteksty kulturowe


1

 

1

1

 

klasa I G biologiczno-chemiczna z j. angielskim

język angielski

biologia

chemia

4

1

1

6

5

5

6

3

3

PRZEDMIOTY DODATKOWE

język angielski
w medycynie

konteksty kulturowe

 1

1


Założenia wstępne dotyczące nauczania języków obcych:

język angielski nauczany we wszystkich klasach jako pierwszy język obcy,
jako drugi język obcy – jeden z następujących: język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański

Dodatkowe punkty przyznawane podczas rekrutacji:

Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje  – 7 punktów. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Za szczególne osiągnięcie z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim  albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 1. Olimpiady przedmiotowe dla uczniów gimnazjum organizowane przez komitety tych olimpiad:
 2. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów.
 3. Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów.
 4. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.
 5. Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów.

 

 1. Konkursy przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum:
 2. Konkurs polonistyczny.
 3. Konkurs historyczny.
 4. Konkurs chemiczny.
 5. Konkurs biologiczny.
 6. Konkurs geograficzny.
 7. Konkurs matematyczny.
 8. Konkurs fizyczny.
 9. Konkurs informatyczny.
 10. Konkurs języka angielskiego.
 11. Konkurs języka francuskiego.
 12. Konkurs języka niemieckiego.
 13. Konkurs języka ukraińskiego.
 14. Konkurs języka hiszpańskiego.
 15. Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

 

III. Konkursy tematyczne realizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjów – „Papież Słowianin”.
 2. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” ph. TOTUS TUUS – MARYJNY PAPIEŻ JAN PAWEŁ II.
 3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”.
 4. Wojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2017 „Sekrety ciemnej strony Księżyca”.

IV. Konkursy interdyscyplinarne realizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. Wojewódzki Konkurs Wiedzy „MEGAMÓZGI 2017”.

Tytuł finalisty konkursu potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Ustala się następującą listę kryteriów w przypadku równorzędnych wyników:

1) Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej,

2) Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art.20c ust. 2 Ustawa o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3) Kandydat, który uzyskał najwyższą ocenę zachowania,

4) Kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

5) Kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskał najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),

6) Kandydat, który na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymał najwyższą ocenę z języka polskiego,

7) Kandydat, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymał najwyższą ocenę z języka obcego.

 

To warto wiedzieć o I LO…

– Nasze liceum jest najstarszą placówką oświatową w Mielcu. Wierni tradycji, odważnie mierzymy się z wyzwaniami współczesnej edukacji, podejmując różnorodne działania innowacyjne. Proponujemy ciekawe profile, w których wprowadzamy interesujące przedmioty uzupełniające.

– Nasi uczniowie to uczestnicy licznych olimpiad i konkursów przedmiotowych, np.: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, Olimpiady Teologicznej, Konkursu Matematycznego im. Franciszka Lei, Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała, Podkarpackiego Konkursu Chemicznego, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Zdrowego Stylu Życia.

– Aby ułatwić przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego wg formuły obowiązującej od 2015 roku, wszystkich uczniów klas II objęliśmy programem autorskim z kontekstów kulturowych.

– Aby ułatwić start na studiach i zapobiec ewentualnym niepowodzeniom, wszystkich uczniów realizujących naukę matematyki w zakresie rozszerzonym objęliśmy programem autorskim z analizy matematycznej.

– Proponujemy realizację ciekawych kierunkowych programów autorskich: analiza matematyczna, język angielski w turystyce, język angielski w medycynie, język angielski w biznesie, podstawy dziennikarstwa, grafika przestrzenna oraz geodezja i geofizyka w geografii.

Od roku szkolnego 2015/16 wprowadziliśmy nauczanie drugiego języka obcego, to jest: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub hiszpańskiego w ramach lektoratów niezwiązanych z profilami klas – uczeń wybiera drugi język obcy niezależnie od profilu.

– Współpracujemy z uczelniami wyższymi, wśród których są między innymi: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Organizujemy konkursy z języka angielskiego, niemieckiego oraz konkurs matematyczny „Mathematicus” dla gimnazjalistów. Zostały one opublikowane na kuratoryjnej liście konkursów punktowanych w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

– Tradycją szkoły stała się trwająca od 2003 r. współpraca z niemiecką szkołą partnerską Bertolt – Brecht –Gesamtschule w Löhne. W zorganizowanych dotychczas programach wymiany uczestniczyło około 140 polskich uczniów.

– Uczestniczymy w międzynarodowym programie Enter Your Future, w ramach którego odbywają się warsztaty anglojęzyczne dla uczniów naszej szkoły, prowadzone przez studentów z różnych części świata. Młodzież ma okazję podczas ich trwania poznać kulturę, tradycję oraz codzienność wielu, czasami bardzo egzotycznych krajów, np.: Brazylii, Indonezji, Gruzji czy Wietnamu.

– Nasi uczniowie realizowali ciekawe projekty edukacyjne, takie jak: Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne (podnoszenie kompetencji matematycznych), Wybieram eFizykę (edukacja z zakresu fizyki, wiedzy technicznej, informatycznej i astronomicznej).

– Wśród nowych przedmiotów uzupełniających przewidzianych w klasie informatycznej jest grafika 3D z elementami druku przestrzennego. Zajęcia te pomogą uczniom w projektowaniu elementów przestrzennych, zaś w czasie lekcji wykorzystywane będą drukarki 3D.

– Przez cały rok szkolny realizowane są różne programy wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły, takie jak: KinoSzkoła (interdyscyplinarny program edukacji medialnej), Małopolska Noc Naukowców (zajęcia wykładowe i warsztatowe dla uczniów z klas biologiczno – chemicznych), Dzień Przedsiębiorczości (wsparcie w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej).

– Pełni zrozumienia dla problemów współczesnego świata, w ramach edukacji globalnej wspieramy placówki oświatowe w Afryce. Realizujemy projekt Szkoła Sprawiedliwego Handlu. Organizujemy także cykliczne akcje charytatywne oraz pomocowe, kształtując wrażliwość i otwartości na potrzeby innych ludzi.

– W szkole działają: utytułowany chór młodzieżowy, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Sportowy, Koło Przyjaciół Afryki, Klub Sprawiedliwego Handlu , Koło Sinologiczne, Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi, Koło Języka Polskiego, Koło Fotograficzne.

– Rozwijamy talenty artystyczne młodzieży, wspierając uczniowskie pasje i umożliwiając udział
w różnorodnych imprezach kulturalnych: konkursach recytatorskich i poezji śpiewanej, turniejach poetyckich, konkursach dla debiutujących literatów. Okazję do promocji młodych artystów na forum szkolnym stwarzają regularnie organizowane spotkania poetycko – muzyczne.

– W ramach zajęć sportowych proponujemy: siatkówkę, koszykówkę, unihokej, siłownię oraz możliwość zorganizowania wyjazdów narciarskich pod opieką odpowiednio przygotowanych instruktorów.

– Uczniowie naszej szkoły są objęci kompetentną opieką psychologiczno – pedagogiczną. Rozpoznajemy potencjalne możliwości uczniów, doradzamy w planowaniu kierunku kształcenia oraz kariery zawodowej, m. in. poprzez testy predyspozycji zawodowych.

 

Wybierz dobrze! Wybierz mądrze!
Wybierz I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu!