Close

Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości – sprawozdanie

Sprawozdanie  z przedsięwzięcia „Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Projekt „Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości” realizowany był wspólnie ze szkołą Sagrada Familia Seminary SAFA w mieście Valladolid w Hiszpanii.
Z naszej szkoły, z I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu brało w nim udział 20 uczniów  oraz 4 opiekunów wytypowanych w drodze rekrutacji. Tylu samo uczniów oraz opiekunów było wytypowanych do realizacji projektu ze szkoły SAFA. Przed realizacją mobilności wzięliśmy udział w  zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego oraz zajęciach kulturowo – pedagogicznych, łącznie 25 godzin zegarowych. Zajęcia językowe miały głównie na celu przełamanie bariery językowej, swobodniejszej komunikacji oraz poszerzenia słownictwa niezbędnego w życiu codziennym. Zajęcia kulturowo – pedagogiczne skupiały się na takich zagadnieniach jak: integracja grupy, rozwijanie samoświadomości uczniów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, podstawowe informacje na temat kraju hiszpańskiego, podstawowe zwroty w języku hiszpańskim, tradycje i zwyczaje tego kraju.

Do Hiszpanii polecieliśmy samolotem w niedzielę 4 czerwca, aby w poniedziałek rano punktualnie rozpocząć zajęcia w  Sagrada Familia Seminary SAFA w Valladolid.

Pierwszy dzień mobilności rozpoczęliśmy od zapoznania się z rówieśnikami oraz nauczycielami ze Szkoły Partnerskiej. Wszyscy zgromadziliśmy się w dużej auli, gdzie Dyrektor naszej Szkoły opowiedział o projekcie, jego głównych założeniach oraz celach jakie wspólnie z uczniami hiszpańskimi chcielibyśmy osiągnąć. Przygotowaliśmy prezentację, poprzez którą chcieliśmy przekazać istotne informacje  o polskiej historii, geografii i kulturze, a także o Podkarpaciu i Mielcu. Porównaliśmy polski i hiszpański system edukacyjny oraz opowiedzieliśmy o naszym Liceum, jego tradycjach i bieżącej działalności. Po części prezentacyjnej nastąpił podział uczestników na  międzynarodowe grupy, w których mieliśmy pracować już do końca projektu nad wytworzeniem rezultatów przedsięwzięcia czyli mapy wartości międzynarodowych. Był to również czas dyskusji o projekcie, kreowaniu jego wizji, a także czas oswojenia się i przełamywania barier językowych. W tym dniu zwiedziliśmy również budynek szkolny, sale dydaktyczne i komputerowe oraz  uczestniczyliśmy
w pierwszych zajęciach lekcyjnych z j. hiszpańskiego oraz historii.

Drugi dzień realizacji mobilności rozpoczęliśmy od zajęć lekcyjnych z j. hiszpańskiego oraz geografii. Po zajęciach udaliśmy się na wycieczkę edukacyjną „Śladami Krzysztofa Kolumba”. W Muzeum Kolumba znaleźliśmy odpowiedź na pytanie co mają ze sobą wspólnego Uczeń Konarskiego i Krzyszof Kolumb: otwartość na innych ludzi, ciekawość świata, chęć poznawania nowych miejsc. Valladolid to miejsce, gdzie odkrywca Ameryki przygotowywał się do wielkiej wyprawy, która zmieniła ówczesne wyobrażenia
o świecie.

W trzecim dniu mobilności po zajęciach lekcyjnych z geografii, j.angielskiego oraz IT pracowaliśmy w międzynarodowych grupach nad stworzeniem mapy wartości, promując przy tym idee europejskie, postawy patriotyczne oraz prawa człowieka. W konwersacjach
w j. angielskim poruszaliśmy kwestie różnic kulturowych, wyznaniowych oraz politycznych. Wspólnie z uczniami hiszpańskimi przygotowywaliśmy materiały do publikacji. Udzieliliśmy również wywiadu dla radia Colegio Internado, opowiadając o projekcie dla społeczności szkolnej.

W czwartym dniu realizacji projektu spotkaliśmy  się na zajęciach lekcyjnych
(j. hiszpański, kultura klasyczna, j. angielski), po których kontynuowaliśmy pracę w grupach. Opracowywaliśmy  e-publikację zawierającą informację o projekcie oraz opis realizowanych działań. Dyskutowaliśmy  również, czym jest  dla nas tolerancja, szacunek, jaki mamy stosunek dla wartości i tradycji, co rozumiemy pod pojęciem patriotyzmu. Podawaliśmy przykłady praw obywatelskich, a także różnic politycznych, odwołując się do historii naszych krajów. W pracowni komputerowej, wspierając się narzędziami informatycznymi udoskonalaliśmy cel główny projektu.

Ostatni-piąty dzień mobilności dostarczył dużo wrażeń. Wzięliśmy udział w zajęciach
z takich przedmiotów jak j.hiszpański, nauki społeczne oraz j.angielski. Na spotkaniu podsumowującym uczniowie zaprezentowali rezultat swojej pracy – mapę wartości międzynarodowych, która w postaci drzewa oraz nakładających się na siebie dwóch flag: polskiej i hiszpańskiej przedstawia wartości, które są fundamentem państw europejskich. Wszyscy mieliśmy poczucie dobrze wykonanego zadania i byliśmy dumni, że udało nam się w pełni osiągnąć rezultaty, jakie założyliśmy przed przystąpieniem do projektu.

Po zajęciach w szkole i pracy w grupach oraz panelach dyskusyjnych zwiedzaliśmy w czasie wolnym okoliczne zabytki architektury, podziwialiśmy piękno krajobrazu, poznawaliśmy życie codzienne, zwyczaje i kulturę hiszpańską.

Z Hiszpanią i naszymi rówieśnikami ze szkoły partnerskiej w Valladolid pożegnaliśmy się
11 czerwca wyruszając w drogę powrotną do Polski.

Kilka dni po powrocie zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące rezultat naszych działań projektowych, w którym uczestniczyli uczniowie z naszego liceum, uczniowie
z zaprzyjaźnionych szkół średnich w powiecie mieleckim, członkowie Rady Rodziców oraz zaproszeni goście.  Na to spotkanie przygotowaliśmy wystawę zdjęć z pobytu za granicą,
a także prezentację multimedialną, która posłużyła nam do relacjonowania wydarzeń i działań podjętych w czasie realizacji przedsięwzięcia „Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości”.

 

Uczniowie i opiekunowie

uczestniczący w projekcie

 

 

 

 

Skip to content