Deklaracja dostępności serwisu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej konarski.mielec.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-08-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-08

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w innym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki JPG, PNG umieszczanie w galeriach w zdecydowanej większości nie posiadają tekstu alternatywnego. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości. Pliki będące obrazami wyróżniającymi do artykułów posiadają teksty alternatywne.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Deklarację zaktualizowano na podstawie samooceny dnia: 2024-02-15

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacje o ułatwieniach dla użytkowników

 • Możliwa jest zmiana rozmiaru strony:

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększanie lub pomniejszanie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Dodatkowo na stronie są odpowiedni przyciski umożliwiające zmianę rozmiaru strony.

 • Na stronie internetowej szkoły można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Możliwe jest wyświetlenie strony w skali szarości, w wersjach kontrastowych.
 • Strona może być wyświetlona w wersji z jasnym tłem.
 • Istnieje możliwość zwiększania czytelności czcionek na stronie.
 • Odnośniki na stronie mogą być wyświetlane w wersji z podkreśleniem.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 17 773 15 77 oraz mailowo sekretariat@konarski.mielec.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

ul. Jędrusiów 1, Mielec 39-300

e-mail: sekretariat@konarski.mielec.pl

tel. 17 773 15 77

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 4 wejścia.
Do wejścia głównego (od. ul. Jędrusiów) prowadzą 4 schody.
Do wejścia bocznego (od strony dziedzińca szkoły) brak schodów.
Do wejścia bocznego (od strony dziedzińca szkoły i sali gimnastycznej) brak schodów.
Do wejścia bocznego (od strony boiska szkolnego) prowadzą 3 stopnie.

Gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat oraz gabinet psychologiczno-pedagogiczny znajdują się na półpiętrze, do którego prowadzą 3 stopnie. Biblioteka szkolna znajduje się na parterze (najłatwiejszy dostęp od wejścia głównego oraz wejścia bocznego – od strony dziedzińca szkoły).

W budynku zasadniczo nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Jedynym udogodnieniem jest podest pozwalający na transport wózka na parterze.

Na każdym piętrze znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dokumenty:

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ZGŁOSZENIE ZAMIARU SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA INFORMACJA O BRAKU DOSTĘPNOŚCI