Close

Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Wartość projektu: 736 096,50 zł
Wkład własny Powiatu Mieleckiego: 36 808,20 zł
Wkład UE: 625 682,02 zł
Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2020-06-30

Cel główny projektu:
Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, a także właściwych postaw/ umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) u minimum 80% uczniów i uczennic z 300 uczniów i uczennic (213 dziewcząt) oraz wzrost kompetencji zawodowych u minimum 90% nauczycieli z 40 nauczycieli (30 kobiet) w okresie 1.07.2018-30.06.2020.

Grupy docelowe:
• Liceum Ogólnokształcące, tj. szkoła ponadpodstawowa w zakresie kształcenia ogólnego, jej organem prowadzącym jest Powiat Mielecki
• Kadra pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego: 40 nauczycieli, w tym 30 kobiet. W grupie tej znajduje się 8 nauczycielek przedmiotów przyrodniczych,
• 300 uczniów i uczennic, w tym: 213 dziewcząt uczących się w Liceum Ogólnokształcącym.

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:
1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 36
2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 240
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Zadania:
1. Program doskonalenia umiejętności i kompetencji 40 nauczycieli i nauczycielek Liceum Ogólnokształcącego,
2. Program kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u 300 uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego,
3. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych

Skip to content