W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu (I LO Mielec), zwanych dalej jako „Dane Osobowe„, jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, ul. Jędrusiów 1, 39-300 Mielec, tel. 17 773 15 77, reprezentowane przez Dyrektora I LO Mielec (zwanego dalej jako „Administrator„). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie działania I LO Mielec, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych (IOD): Katarzyna Kralisz: adres elektroniczny: katarzynakralisz@1lo.mielec.pl lub telefoniczny: 17 773 15 77.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na I LO Mielec;
– realizacji umów;
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
– upoważnieni pracownicy Administratora;
– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji umów zawartych przez Administratora;
– podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
– podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechni obowiązującego.
6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
– prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
– prawa do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia zgodnie;
– prawa do przeniesienia Danych Osobowych;
– prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).