Projekty i konkursy

Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Wartość projektu: 736 096,50 zł Wkład własny Powiatu…